» آب دوغ خیار

آب دوغ خیار درست کردن اما جزو مناسکِ جمعی‌ست. در حینِ درست کردنش یک‌جور سلوکِ مفرح و شادِ دسته‌جمعی شکل می‌گیرد! اصلن آب دوغ خیار را نمی‌شود تنهایی درست کرد. تنهایی درست کردن آثار و برکاتش را زایل می‌کند…


پیش‌نهاد وبلاگ