» آدم مدرن

فقط فکر کردم واقعا آدم مدرنِ تنهای به پرایوسی اهمیت دهنده بهتر است یا آدم سنتی بدون پرایوسی دائم در جمع.


پیش‌نهاد وبلاگ