» آدینده

می‌خواهم محجبه باشم چون دیگر نمی‌خواهم همه‌اش در این تردید باشم که روسری‌ام را بکشم جلو یا نه؟ می‌خواهم به همه‌ی تردیدهای این چند وقت اخیرم پایان دهم و آن کلیپس مشکی را بزنم.


پیش‌نهاد وبلاگ