» آقای کیوسک

اصلا از نامش هم پیداست. تاب‌ستان… تاب آدم را می‌گیرد لامذهب… برای من که دیگر تابی نمانده. تقریبا دارد می‌چلاند آدم را. هر کسی هم که گفته باد خنک لای موهای عرق کرده پسربچه‌های دوچرخه سوار توی کوچه‌های پایین شهر آدم را زنده می‌کند دروغ گفته. هیچ پسربچه‌ایی از عرق ریختن لذت نبرده. همانطوری که هیچ رفتگری از برگ.


پیش‌نهاد وبلاگ