» اردو

خیلی وقت بود شب خوراکی‌هایم را جمع نکرده بودم توی کوله پشتی‌ام! از ترس اینکه صبح زود وقت نشود!


پیش‌نهاد وبلاگ