» از پرنده‌ای در جان دستهایش و چیزهای دیگر

خیال تو همان بهشتِ همیشه است… که عطر سیب دارد…


پیش‌نهاد وبلاگ