» اسپند

اسپند دود می‌کردم تا خرابکاریم را لاپوشانی کرده باشم! قابلمه‌ی دیگه‌ای برمی‌داشتم و هول هولکی کته‌ای درست می‌کردم! مامان هیچوقت به رویم نیاورد جز یک باری که گفت: بازهم که اسپند دود کردی پس کته داریم!


پیش‌نهاد وبلاگ