» ایران

هر جا که می‌رویم، همه آمدن ماه رمضان را تبریک می‌گویند. حتی آن فروشنده غیرمسلمان هم یاد گرفته که بگوید:«رمضان کریم!». رمضان وارد زندگی همه می‌شود. چه آنکه مسلمان است و چه غیر مسلمان.


پیش‌نهاد وبلاگ