» اینترنت

سودی که پشت این پیام‌های دروغین و بدون مدرک و قضاوت‌های نادرست نشسته در لذتی است که ما به اشتباه شناخته‌ایم.


پیش‌نهاد وبلاگ