» باغچه‌ی سرمازده

وقت تابش بی‌امان خورشید که می‌شود، تنها او می‌داند که گل‌ها از این داغی بی‌وقفه نفسشان تنگ می‌شود.


پیش‌نهاد وبلاگ