» باغچه کوچک ما

شب‌ها خواهی نخواهی سنگین است. اداره دقیقه‌هاش ظرافت می‌خواهد. ظرافتی زنانه. شب‌ها خرمن پنبه است. سکوت آتش‌ست اگر، هوای خاطره‌ها در لحظه‌هاش دمیده شود.


پیش‌نهاد وبلاگ