» بافندگی

درست فهمیده‌اید! نویسندگی یعنی شنونده‌ی خوبی باشی. یک دفترچه‌ی کوچک داشته باشی که حتی از کشف آدم‌ها در دیالوگ‌های یک دعوای خانوادگی هم نگذری، یک جدایی عاطفی را سوژه‌ی داستانت بدانی و خیانت آدم‌ها را یک حادثه برای نوشته‌ی جدیدت.


پیش‌نهاد وبلاگ