» برابری زن و مرد

این همه تلاش می‌کنند که هم پایِ آقایان واردِ این عرصه‌ها بشوند که بروند آنجا ساکت بنشینند؟ این همه حرف از حقوقِ زنان می‌زنیم و به تفکرِ فمنیستی دامن می‌زنیم و تساویِ مرد و زن را کرده‌ایم تویِ بوق و کرنا که آخرش این بشود؟ که حضورمان فقط فیزیکی باشد؟


پیش‌نهاد وبلاگ