» بوستان بهشت مادران

زن بودن حس خوبی دارد! به شرط این‌که هر سنگی افتاد جلوی پایت را نخواهی برداری بکوبی به سرت. به شرط این‌که بگذاری حس‌هایت هوایی بخورند! تازه شوند! و برایت مهم نباشد که مردم بیرون حس‌های تو، دارند چطوری قضاوتت می‌کنند. فکر کن همه خوبند. خیلی خوب!


پیش‌نهاد وبلاگ