» بیراهه‌ای در خیال

انگار در این آرامش رودی نامرئی از سنگ ریزه‌ها در جریان است که احساس آدم را می‌خراشد، دنباله‌ی رود را که می‌گیرم می‌رسم به جایی درعمق نگاه خودم!


پیش‌نهاد وبلاگ