» بچه‌های ایزوله

بگذرم! نمی‌تونم بنویسم چی دیدم. فقط خیلی ترسیدم، اونقدر که وقتی از مرکز اومدیم بیرون اگه مینا و فرشته باهامون نبودند بلند بلند می‌زدم زیر گریه…


پیش‌نهاد وبلاگ