» بیدمجنون

به نگاهِ اول، عاشق بیدمجنونِ خجولِ خاک گرفته‌ی دمِ در شدم. به قدری که نگاهم را دزدیدم، مبادا دیوانگی کنم و خانه‌ای را به خاطر بید مجنون تنهایی بپسندم.


پیش‌نهاد وبلاگ