» تاهل

متاهل که باشی فکر و ذکرت یک نفر است و این حلاوت و شیرینی قلقلک می‌دهد قلب کوچکت را، متاهل که باشی یک عکس از شوهرت همیشه توی کیف پولت هست عکسی که بدون ترس بدون قایم موشک بازی به همه نشان می‌دهی…


پیش‌نهاد وبلاگ