» تساوی حقوق زن و مرد

مطمئنم هیچ کدامشان هیچ کجای زندگی‌شان دلشان نمی‌خواسته یک مرد ِ آشنا، هوایشان را داشته باشد، مطمئنم هیچ کدامشان احساس تنهایی نکرده‌اند تا به حال…


پیش‌نهاد وبلاگ