» تفریح

من فکر می‌کنم شوهرم مفهوم درستی از ضرورت نمی‌شناسه. اوایل این طور نبود. ولی با اینکه من توی رفتار و حجابم نهایت رعایت رو می‌کنم به هیچ وجه اجازه بیرون رفتن تنها رو ندارم.


پیش‌نهاد وبلاگ