» توهم مادری

چیزی که میلم را برای بارداری کم می‌کند مرکز توجه شدن است؛ اینکه همه مراقبم باشند و بگویند چه بکن چه نکن، چه بخور چه نخور! هم قبل آمدن بچه و هم بعدش که تازه همه چیز شروع می‌شود! این اذیتم می‌کند!


پیش‌نهاد وبلاگ