» خاله زنکی

انگاری در فرهنگ و باور ما آمده که وقتی زنی حلقه‌ای در دست نداشته باشد به او جور دیگری نگاه کنیم. اینکه به پسرهایمان چشم غره برویم که سر سفره روبه روی زن بدون حلقه ننشیند. اینکه اگر زن بدون حلقه لباس رنگ روشنی بپوشد نگاهمان را برگردانیم و با اشاره‌های چشم دلش را برنجانیم. ما عادتمان شده زن تنهایی که گیرمان آمد با نگاه‌هایمان او را شکنجه دهیم.


پیش‌نهاد وبلاگ