» خورشیدبانو، بانویی دیگر از جنس خورشید

آنقدر فضای وبلاگم برایم عزیز بوده که دل‌م نمی‌خواست حتا یک ماه آرشیو خالی داشته باشم. حتا شده در یک ماه من یک پست چندجمله‌ای، چند کلمه‌ای نوشتم فقط برای این که وبلاگم بیاید بالا و آرشیوش در آن ماه خالی نماند. همیشه وبلاگم را دوست داشتم.


پیش‌نهاد وبلاگ