» خورشید بانو، بانویی دیگر از جنس خورشید

رفتن اتفاق عجیبی‌ست. مدام در حال اتفاق افتادن است اما هربار با دفعه‌ی قبلی فرق دارد. مثل مرگ؛ همیشه میان آدم‌ها وول می‌خورد ولی دوتا مرگ عین هم پیدا نمی‌شود.


پیش‌نهاد وبلاگ