» خوشحالی‌

از هر سو که بخواهی نگاهش کنی، غمگین بودن رشکی نمی‌طلبد. چه کودک باشی، چه دیگر کودک نباشی.


پیش‌نهاد وبلاگ