» خیالبافی

دلم رُمینا را می‌خواهد تا بازهم هِی با شیما قهر کنیم و بعد زودی آشتی کنیم، دلم گِل بازی می‌خواهد، دلم نگرانی‌های بچگانه می‌خواهد از ترس دعواهای مامان…


پیش‌نهاد وبلاگ