» در دشت هویج

قرار این نبود. از دید بیست و یک سالگی‌م که نگاهش می‌کنم می‌بینم با همه‌ی تجربه‌ای که نداشتم، دقیقاً حس می‌کردم فریب خورده‌ام؛


پیش‌نهاد وبلاگ