» دسر

بچه که بودیم درخت‌های گوجه سبز از دستمان به امان نبودند. از وقتی که هنوز گوجه سبزها خیلی کوچک بودند، قند در دلمان آب می‌کردند…


پیش‌نهاد وبلاگ