» دلتنگی‌های عکاسِ خیابانِ چهل…

این شعرها و عکس‌ها؛ به هیچ دردی نمی‌خورد؛ بخار می شود؛ می‌رود آسمان؛ باران می‌شود؛ می‌آید به زمین…


پیش‌نهاد وبلاگ