» دوران مدرسه

دوران مدرسه یک سال در میان کیف و کفش برایمان خریداری می‌شد و همینطور روپوش مدرسه! مقنعه و هرچیزی که امکان داشت دست دوز مادر بود و من همیشه دلم از آن مقنعه‌های بازاری می‌خواست!


پیش‌نهاد وبلاگ