» دومینو

دل‌نوشته‌ها و دل‌گرفته‌هایم که اغلب از روی حس‌هایی که در روز برایم به وجود می‌آیند، به قلم می‌آیند و از راحت‌ترین موضوعاتی‌ هستند که می‌توانم از آنها بنویسم. شاید به خاطر این‌ که دختر خیلی احساسی‌ای هستم ولی در دنیای واقعی سعی می‌کنم این مسئله را نشان ندهم. نوشتن باعث می‌شود آرام بشوم و احساسات‌م را یک جا بدون دغدغه بیان کنم‬‬.


پیش‌نهاد وبلاگ