» روزگار ما

از دست دادن توازن در داد و ستد مهر بزرگترین ضربه‌ای بود که قرارگرفتن در یک ازدواج بد برای او به ارمغان آورده بود. او هم مثل شوهرش نیازمند مهربانی دیدن بود و آن‌ها مهربانی کردن در حق یکدیگر را از هم دریغ می‌داشتند.


پیش‌نهاد وبلاگ