» ریحانه‌های کوچک

خدا مرا لایق ندانست و من دختری ندارم. اما برای تمام دخترهای کوچک چادری به اندازه‌ی یک لبخند در سبد روز مره‌هایم دارم.


پیش‌نهاد وبلاگ