» زندگی درک همین اکنون است

عصر یک روز بهاری، بلند می‌شوی و با لپ تاپت! به آشپزخانه می‌روی و با دستور همان سایت آشپزی کیک می‌پزی و تمام مدت نگاهش می‌کنی که دارد توی فر پف می‌کند و حسابی ذوق می‌کنی و انگار نه انگار که جامعه‌ای وجود دارد و سیاستی و کارکرد یا کژ کارکردی.


پیش‌نهاد وبلاگ