» زنِ زندگی

این­ها که در لحظه لحظه عمرشان، عطرِ خوشِ زندگی و زنانگی جاریست؛ این­ها، زنانِ موفقی هستند که رشکِ آدم را برمی‌انگیزند.


پیش‌نهاد وبلاگ