» زن افغان

من نمی‌دانم نمی‌دانم چه حرفی برای دلداری سکینه با پنج بچه کوچک بی شناسنامه و دل شکسته و نگاه خسته بگویم نگاه مستاصل مرا که می‌بیند می‌گوید خدا بزرگ است و من آرام می‌شوم با آرامش سکینه…


پیش‌نهاد وبلاگ