» زن قصاب

حتّی پوشیدن کفش‌های کتانی و زمخت اذیتم می‌کند. چه رسد به کارهایی که در جامعه عرف است مردان بیشتر به سمتش بروند. مثلاً علی رغم این که روزگاری کلاس‌های برق و الکترونیک را تجربه کردم هیچ وقت دوستش نداشتم. رهایش کردم چون خیلی مردانه بود…


پیش‌نهاد وبلاگ