» سرمایه ماورایی

دلم خواسته مرد باشم. ازآن مردهایی که دست‌های پهن مردانه دارند. از آن‌هایی که تمام غمشان را می‌ریزند داخل دلشان و خم به ابروهای ژولیده مردانه شان نمی‌آید.


پیش‌نهاد وبلاگ