» سرپنجه‌های روح یک معمار باشی!

وقتی آمدم یک آینه می‌دهم دستت، سیر نگاهش کن! معلوم نیست دوباره کی روزی‌ات شود متعلقات من را ببینی!


پیش‌نهاد وبلاگ