» سندس در جست و جوی حقیقت

استاد می‌گفت شاید بهترین تعریفی که برای این واژه می‌توان ارائه داد این باشد که اپی‌ژنتیک یعنی همان رفتارهای ما که به نسل بعد ما نیز منتقل می‌شود. یعنی اگر من الان حسودم، متکبرم، خودبینم و نامهربان بدانم این حسودی، تکبر، خودبینی و نامهربانی مثل یک نسخه از 23کروموزوم من، به فرزندم منتقل می‌شوند.


پیش‌نهاد وبلاگ