» سولاخ جوراب سلاخی بادولاخ سیبیل

فراموشی ِخودساخته، کوتاه است. با برخوردِ اولین چیز ِ آشنا، تو دوباره پرت می‌شوی درونِ حفره‌ای که رویاهایت شبیهِ مصالحِ ِ یک قنات فرو ریخته باشند…


پیش‌نهاد وبلاگ