» سوگ

قلب تو هنوز برای ما می‌تپد. هنوز با نگرانی ما را که به تو پشت کرده‌ایم نگاه می‌کنی و صدای‌مان می زنی. می‌دانی این سراشیبی که در آن افتاده‌ایم به جاهلیت می‌رسد و بر ما می‌ترسی.


پیش‌نهاد وبلاگ