» شاگرد

وقتی اتوبوس به حد انفجار پر از مسافر شد جوانک راننده بلند شد که بلیط‌ها رو جمع کند که یهو دیدم با ذوق و شوقی داد می‌زند: خانوم مرزی؟ شما هستین؟ من رو یادتون میاد شما معلم کلاس پنجم من بودید؟


پیش‌نهاد وبلاگ