» شربت نذری

پیاده شد و بشکه‌ی شربت را گذاشت روی زمین و رفت. من هاج و واج مانده بودم که خاله آمد و پرسید: این شربت‌ها از کجا؟


پیش‌نهاد وبلاگ