» شهید ایوب بلندی

اینک شوکران 3 روایت زندگی شهید ایوب بلندی است. داستان زییایی از عشق، ایثار و صبر. من اگر جای ناشر بودم اسم کتاب را می گذاشتم «چه کسی نام تو را ایوب گذاشت؟»


پیش‌نهاد وبلاگ