» شورین

آرزوهایم یکی یکی برآورده می‌شوند، اما یک‌ ای کاش بزرگ مدام در ذهنم است که می‌گوید کاش همه‌ی این‌ها به موقع برآورده می‌شدند…


پیش‌نهاد وبلاگ