» شیوار

پسرک برگردد نگاهت کند. لبخند بزنی، لبخند بزند. دور که شدند، کتاب را باز کنی و از چند خطّ قبل‌تر شروع کنی دوباره به خواندن…


پیش‌نهاد وبلاگ