» شیما علی‌آبادی

به واقع هنوز که هنوز است مدل شادی کردن درست درمان در مراسم عروسی برای آدم‌های مذهبی و اهل رعایت مشخص نیست.


می‌گفت دوستش که رفته انگلستان، برای بچه اول هر چه درخواست سزارین داده و به دکتر گفته من می‌ترسم و درد دارد و این‌ها، دکتر قبول نکرده و بالاخره مجبور شده طبیعی زایمان کند. حالا برای بچه دومش می‌خواهد بیاید ایران که راحت برود زیر تیغ جراحی.


یک روز بهمان می‌گوید باید بروی سرکار و پول درآوری، اما یک مدل کاری که من دوست دارم ها؛ مثلاً معلمی چیزی که هم پول درآوری و هم وقتت آزاد باشد؛ روز دیگر می‌گوید به نظرم درس بخوان چون بالاخره بتوانم پزش را به چهارتا فامیل و دوست و آشنا بدهم ولی زیادی نخوانی ها چون من خوشم نمی‌آید


پیش‌نهاد وبلاگ