» صبح پنجشنبه‌

وقتی هنوز عاشق بودم، به‌ش می‌گفتم: تو صبحِ پنجشنبه‌ی منی. نمی‌دانم منظورم را می‌فهمید یا نه…


پیش‌نهاد وبلاگ