» عبور

مسئله این است که از جاده دیگران کنار بکشی، بروی توی تپه ماهورها. دور شوی. نفس بکشی. بخواهی، بلند شوی، حرکت کنی، بروی، و وقتی برمی‌گردی هنوز دوستت داشته باشند. مسئله استقلال است. توانستن است. مسئله این است که بدانی هر وقت خسته شدی می‌روی. هر وقت خوب شدی برمی‌گردی.


پیش‌نهاد وبلاگ